Reklama

Hybridní rehabilitace: Propojení ambulantní a distanční rehabilitace

Trend telemedicíny se nevyhýbá žádnému oboru a našel si cestu i do oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Jaká je však účinnost tzv. telerehabilitace a online fyzioterapie, oborů jinak tradičně spojených s dotekem a přímým kontaktem s pacientem?

Online fyzioterapie a telerehabilitace těžko zcela nahradí osobní přístup lékaře či terapeuta přímo v ordinaci, již nyní lze ale velkou část rehabilitace zvládnout za pomoci dálkových konzultací. Rehabilitace v sobě totiž zahrnuje širokou škálu přístupů – od logopedie přes ergoterapii až po samotnou fyzioterapii. Například logoped i ergoterapeut mohou některé své konzultace s pacientem efektivně zvládnout i dálkově za pomoci videohovoru. Ale jak může pacientovi pomoci fyzioterapeut, když se ho při online terapii ani nedotkne? Efektivita a účinnost takové terapie spočívá v tom, že mnoho zranění a onemocnění pohybového aparátu lze řešit i pomocí správně prováděných cvičení pod vzdáleným dohledem fyzioterapeuta. To však platí samozřejmě pouze za předpokladu přesně stanovené diagnózy a na míru sestaveného léčebného plánu. 

Propojení ambulantní a distanční fyzioterapie

Osobní kontakt s fyzioterapeutem je alespoň zpočátku do určité míry nenahraditelný, vznikají proto kombinované programy. Takovýto kombinovaný program vytvořili například specialisté z Rehabilitační kliniky Malvazinky pod názvem intenzivní hybridní rehabilitace. Jedná se o efektivní propojení klasické ambulantní fyzioterapie s distanční fyzioterapií online, tím dochází k využití výhod obou přístupů. Odborníci z Malvazinek tedy kromě běžné terapie na linice svým pacientům poskytují i pravidelnou online fyzioterapii.

Jak probíhá taková péče v rámci intenzivní hybridní rehabilitace? „I přes využívání moderního přístupu rehabilitace na dálku kladou naši lékaři a fyzioterapeuti velký důraz na osobní kontakt. Proto první setkání probíhá tváří v tvář s rehabilitačním lékařem ambulantně přímo u nás na klinice,“ popisuje MUDr. Soňa Musilová, lékařská ředitelka Rehabilitační kliniky Malvazinky, a pokračuje: „Během úvodní konzultace lékař zhodnotí pacientův zdravotní stav, poskytne mu své odborné rady a navrhne další postup. Na základě diagnózy a individuálních potřeb pacienta vytvoříme speciální léčebný program sestávající z ambulantní fyzioterapie, doplněný o online fyzioterapeutické konzultace, které plnohodnotně vyplňují čas mezi ambulantními návštěvami tady na klinice.“

Reklama

Samotná online fyzioterapie plní několik účelů. Nejen že zintenzivňuje kontakt mezi fyzioterapeutem a pacientem, ale terapeut také může pomocí videohovoru na dálku jednoduše dohlédnout na to, zda cvičení, která doporučil, provádí pacient i po návratu domů správně. Často se totiž stává, že pacienti doma raději necvičí vůbec z obav, že si cviky nepamatují či že by je neprováděli správně. Online fyzioterapie pacientům zajistí kontrolu ze strany fyzioterapeuta přímo v jejich vlastním prostředí a pomáhá předejít tomu, aby pacient vykonával cviky málo efektivně či přímo nesprávně. Pacienti získají sebejistotu a cvičí pravidelněji a důsledněji, což vede i k většímu celkovému efektu rehabilitace. Díky online fyzioterapii může fyzioterapeut také sledovat a monitorovat pokroky, jakých pacient dosahuje, a v případě potřeby provést okamžitou úpravu terapeutického plánu.

Co na telerehabilitaci říká věda?

Možnosti telerehabilitace jsou opravdu rozsáhlé a neustále se rozšiřují. V budoucnu půjde v rehabilitaci a fyzioterapii o standardní způsob poskytování péče. Například v Německu je hybridní rehabilitace již nyní celkem běžnou součástí léčby a tento trend se pomalu dostává i do České republiky. Je však důležité zdůraznit, že telerehabilitace nevznikla jako nouzové řešení v průběhu roku 2020 kvůli celosvětové pandemii (přestože byl její vývoj a posun touto situací do značné míry ovlivněn). Telerehabilitaci a možnostem distanční péče se již mnoho let věnují desítky vědeckých a klinických týmů po celém světě, existuje nesčetné množství vědeckých výzkumů a klinických studií v oblastech od telerehabilitace při ortopedických diagnózách přes distanční kardiorehabilitaci až po velmi významnou telerehabilitaci v neurologii. Většina výzkumů se shoduje, že telerehabilitace je efektivní metoda poskytování fyzioterapie a její přínosy mohou být minimálně srovnatelné a efektivní jako při běžné terapii tváří v tvář. Podle závěrů některých studií má však telerehabilitace i nesporné výhody na úrovni celého zdravotnického systému. Hovoří se o tom, že telerehabilitace snižuje potřebu hospitalizace či nutnost opakované hospitalizace a umožňuje dřívější propuštění z nemocnice do domácího léčení, také zvyšuje efektivitu a návaznost následné péče, vede k celkové úspoře nákladů, a v neposlední řadě zpřístupňuje rehabilitaci i pacientům v odlehlých oblastech.

Jaké jsou výhody intenzivní hybridní rehabilitace?

„Pacientovi je na naší klinice sestaven individuální léčebný plán. Lékaři a terapeuti přizpůsobují tento terapeutický plán konkrétním potřebám, časovým a technologickým možnostem daného pacienta. Pacienti doma cvičí efektivně, nemusejí se obávat, že cviky v domácím prostředí provádějí špatně nebo že si je nepamatují. Jednoduše se spojí se svým fyzioterapeutem, který dohlédne na správné a pravidelné provedení. Významným faktorem pro některé pacienty může být i časová úspora. Pacienti nemusejí tak často dojíždět na kliniku, konzultaci snadno začlení do svého dne, ať jsou kdekoli,“ vysvětluje MUDr. Soňa Musilová, lékařská ředitelka Rehabilitační kliniky Malvazinky, kterou provozuje skupina VAMED Mediterra.  Telerehabilitace nabízí potřebné bezpečí a komfort v době nejistoty během epidemie, jelikož pacient může své online konzultace absolvovat z bezpečí svého domova bez obav z časté návštěvy zdravotnického zařízení a případné nákazy. V neposlední řadě je pro pacienty výhodou i brzký termín bez nutnosti dlouhého čekání. Termín na online fyzioterapii je k dispozici v rámci dní. Pacienti tak mohou začít cvičit hned po propuštění z kliniky a překlenout i období například mezi hospitalizací po výměně kyčelního kloubu a pobytem v lázních.

Jaké stavy lze léčit pomocí intenzivní hybridní rehabilitace?

Mezi nejčastější případy, se kterými mohou odborníci na Malvazinkách díky intenzivní hybridní rehabilitaci pomoci, patří:

  • totální náhrada kyčelního kloubu,
  • totální náhrada kolenního kloubu,
  • rekonstrukce předního zkříženého vazu,
  • artroskopie kolene,
  • zlomeniny předloktí,
  • vymknutý kotník,
  • zlomeniny stehenní kosti.

Nejčastějšími případy jsou pooperační rehabilitace po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, po rekonstrukci předního zkříženého vazu nebo artroskopii kolene. Poskytovány však také mohou být předoperační programy před totální náhradou kyčelního kloubu s cviky a technikami pro zlepšení výsledku operace. Mezi zranění, se kterými se terapeuti při online fyzioterapii běžně setkávají, patří zlomeniny předloktí, nestability hlezenního kloubu (např. vymknutí kotníku), zlomeniny proximálního femuru (tzv. trochanterická zlomeniny hlavice nebo krčku stehenní kosti) a mnoho dalších.

Pro koho je vhodná intenzivní hybridní rehabilitace?

Podle MUDr. Soni Musilové z Rehabilitační kliniky Malvazinky je program vhodný pro mnoho různých typů pacientů: „Velmi často se například stává, že pacient má bolesti pohybového aparátu, ale je pracovně natolik vytížen a zaneprázdněn, že nemá čas na to, aby pravidelně navštěvoval kliniku za účelem fyzioterapie. O nějakém samostatném cvičení doma pak ani nemluvě. Hybridní rehabilitace zachovává terapeutickou intenzitu, ale snižuje počet nutných návštěv na klinice.“

Hybridní rehabilitace je vhodná samozřejmě i v případě, že pacient nemá v blízkosti svého bydliště dostupnou kvalitní fyzioterapii, nebo když jsou čekací lhůty na terapie v okolí příliš dlouhé.

Co může pacient očekávat od hybridní rehabilitace?

Konkrétní terapeutický plán a cvičení záleží na dané diagnóze, ale obecně řečeno se program podle lékařů skládá ze cviků na úpravu držení těla, zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu v kloubech nebo na zlepšení stability při chůzi. Zahrnuty jsou také rady ohledně správného používání kompenzačních a cvičebních pomůcek a tipy pro pacientovy běžné denní aktivity. „Během samotného videohovoru fyzioterapeuti vždy věnují zvláštní pozornost způsobu, jakým pacient cvičí, aby se ujistili, že cvičení provádí opravdu správně – stejně jako to dělají během osobní návštěvy v ordinaci,“ vysvětluje MUDr. Musilová. Terapeut vždy pečlivě sleduje pacientův pokrok a v případě potřeby provede nutné úpravy terapeutického plánu. K online fyzioterapii pacient potřebuje většinou pouze chytrý telefon, tablet nebo počítač s kamerou, připojení k internetu a trochu místa ve svém obývacím pokoji či kanceláři.

MK

Reklama

Komentáře

Reklama